top of page
 • How school/teacher support the younger kids who cannot sit still during remotely learning? ¿Cómo apoya los maestros en la escuela/maestro a los niños más pequeños que aún no pueden sentarse durante el aprendizaje distante? 学校/教师如何支持在远程学习期间无法 安定坐着的较年轻的孩子? Trường học / giáo viên sẽ làm thế nào để hỗ trợ những học sinh không thể ngồi yên trong quá trình học từ xa?
  Teachers will provide: Combination of mini lessons, individual work time and group support to create natural breaks Movement breaks provided as needed by teacher Partnership with families to problem solve Los maestros proporcionarán: Combinación de mini lecciones, horas de trabajo individuales y apoyo grupal para crear descansos naturales Descansos con movimiento proporcionada por el maestro En asociación con los padres, los maestros trabajaran con las familias para pensar en posibles soluciones. 教师将提供 : 结合较短的课程,个人工作时间和 小组支持来设置一些自然休息时段。 老师按需要提供休息时间。 与家人合作解决问题。 Giáo viên sẽ cung cấp: Kết hợp các bài học nhỏ, thời gian làm việc cá nhân và hỗ trợ nhóm để tạo ra những giờ nghỉ tự nhiên Các khoảng nghỉ chuyển động do giáo viên cung cấp khi cần Hợp tác với gia đình để giải quyết vấn đề
 • How Parent can communicate with teachers and get information quick from teacher and School? ¿Cómo puede un padre comunicarse con los maestros y obtener información rápidamente del maestro y de la escuela? 家長如何與老師溝通并快速地從老師和學校獲取信息? Làm thế nào phụ huynh có thể giao tiếp với giáo viên và nhận thông tin nhanh chóng từ giáo viên và trường học?
  The fastest way to communicate with your child’s teacher or Maple staff is by email. You can find our staff directory here. La forma más rápida de comunicarse con el maestro o el personal arce de su hijo es por correo electrónico. Puede encontrar nuestro directorio de personal haciendo clic aquí. 與孩子的老師或Maple員工溝通的最快方法是通過電子郵件。在這裏您可以找到我們的員工目錄 Cách nhanh nhất để giao tiếp với giáo viên của con bạn hoặc nhân viên Maple là qua email. Quý vị có thể tìm thấy danh sách nhân viên của chúng tôi ở đây.
 • How is Seesaw used? ¿Cómo se usa Seesaw? 如何使用Seesaw?Làm thế nào để dùng Seesaw?
  Seesaw is an online platform for student engagement used K-3. Students can use tools to take pictures, draw, record videos and more to capture learning in a portfolio. Watch a video on how to log into Seesaw here. Your child’s teacher can provide more information about how Seesaw will be used in the classroom. Seesaw es una plataforma en línea para estudiantes en grados K-3. Los estudiantes pueden usar herramientas para tomar fotos, dibujar, grabar videos video y más para aprender. Vea el video sobre cómo iniciar sesión en Seesaw aquí. El maestro de su hijo puede proporcionar más información sobre cómo usar Seesaw en el salón de clases. Seesaw是使用K-3進行學生互動的在線平台。 學生可以使用工具進行拍照,繪畫,錄製視頻等,把學習內容做成一個作品集。 在此處觀看有關如何登錄Seesaw的視頻。 您孩子的老師可以提供更多有關如何在教室使用Seesaw的信息。 Seesaw là một nền tảng trực tuyến cho học sinh mẩu giáo tới lớp 3 sử dụng. Học sinh có thể sử dụng các công cụ để chụp ảnh, vẽ, quay video và nhiều hơn nữa để nắm bắt học tập trong một danh mục đầu tư. Xem video về cách đăng nhập vào seesaw ở đây. Giáo viên của con bạn có thể cung cấp thêm thông tin về cách seesaw sẽ được sử dụng trong lớp học.
 • (Technical support) How school can support parents support their child learning in a mobile way while working on site and taking care of the child? (Soporte técnico) ¿Cómo puede la escuela apoyar a los padres aprendiendo de manera móvil mientras trabajan en el sitio y cuidan al niño? (技術支持)學校如何支援父母在現場工作和照顧孩子時以移動方式去支持他們的孩子學習?(Hỗ trợ kỹ thuật) Làm thế nào nhà trường có thể hỗ trợ phụ huynh hỗ trợ con em họ học tập một cách di động trong khi làm việc tại chỗ và chăm sóc trẻ?
  The FAQ title can be adjusted in the settings tab of the App Settings. You can also remove the title by unchecking its checkbox in the settings tab.
bottom of page