top of page
DONORS CHOOSE.ORG

DonorsChoose.org giúp mọi người dễ dàng giúp đỡ một lớp học đang gặp khó khăn. Các giáo viên trường công từ mọi nơi trên nước Mỹ tạo ra các yêu cầu về dự án lớp học, sau đó bạn có thể đóng góp bất kỳ số tiền nào cho dự án truyền cảm hứng cho bạn.

Để đảm bảo tính toàn vẹn, họ xem xét tất cả các yêu cầu, mua từng mặt hàng và vận chuyển tài liệu trực tiếp đến các trường học đã được xác minh.

YÊU CẦU VỀ BẢN ĐỒ HIỆN TẠI

Hết hạn vào ngày 15 tháng 12

Hãy Đọc và Viết ở nhà!

Cô Bell  

“Các học sinh chăm chỉ của tôi thích học thông qua chơi.  Các tài liệu tôi đã chọn sẽ cung cấp cơ hội học tập mà học sinh của tôi được tương tác về thể chất, tinh thần và ảo.  Họ cũng sẽ cho phép chúng tôi có thời gian trực tuyến để cảm thấy kết nối hơn với các bạn cùng lớp.  Tôi rất mong được thấy học sinh của mình hào hứng với việc có thể viết và đọc các từ mỗi ngày ở nhà! "

bottom of page