top of page
Sử dụng nút PayPal bên dưới để thanh toán cho những thứ như đồ dùng học tập, thiết bị, sách kỷ yếu, quyên góp cho Tuần lễ tri ân nhân viên, v.v. Bạn sẽ cần nhập tên của hoạt động hoặc hạng mục và chi phí vào cửa sổ tiếp theo. Cảm ơn bạn.
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page